Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Regulamin specjalizowania i dyplomowania - profil praktyczny

 


   Społeczna Akademia Nauk

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9, tel. 42 66 46 620

 

  

REGULAMIN specjalizowania i dyplomowania

 na kierunku PSYCHOLOGIA w Instytucie Psychologii Stosowanej SAN

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.       Podstawę kształcenia w specjalnościach, przygotowania pracy dyplomowej oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego stanowią przepisy Regulaminu Studiów Społecznej Akademii Nauk.

2.       Przedstawione zasady odnoszą się do studiów na kierunku Psychologia, prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.  

3.       Zasady organizacji kształcenia w specjalnościach określają:

§  wybór specjalności,

§  wybór kursów specjalizacyjnych,

§  zaliczenia zajęć specjalizacyjnych

§  wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych

4.       Zasady organizacji dyplomowania określają:

§  wybór seminarium magisterskiego,

§  przygotowanie pracy magisterskiej,

§  złożenie i ocena pracy,

§  przeprowadzenie egzaminu magisterskiego.

 

§ 2. Kształcenie w specjalnościach

1.     Celem kształcenia w specjalnościach, realizowanego na IV i V roku studiów, jest nabycie umiejętności i kompetencji społecznych uzupełniających i pogłębiających efekty kształcenia zawarte w treściach programowych przedmiotów podstawowych I-III roku studiów psychologicznych.

2.     Ukończenie specjalności nie daje formalnych uprawnień specjalizacyjnych, które regulowane są odrębnymi przepisami (np. Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

3.     Pod koniec III roku studiów student dokonuje wyboru specjalności w podany sposób, kierując się swoimi predyspozycjami oraz zainteresowaniami. Oferta dostępnych specjalności zależy od możliwości organizacyjnych Uczelni i podlega zmianom stosownie do wymagań zmieniającego się rynku pracy i oczekiwań studentów.

4.     Jeżeli student w wyznaczonym czasie nie dokona wyboru specjalności, zostaje administracyjnie wpisany na listę tej specjalności, którą wybrało najmniej studentów. 

§ 3. Wybór i zaliczenie zajęć specjalizacyjnych

1.      Każda specjalność przedstawia katalog zajęć (kursów) udostępnianych do wyboru w kolejnych semestrach zimowym i letnim.

2. Oferta zajęć specjalizacyjnych na dwa kolejne semestry zostaje podana na stronie internetowej Instytutu, co najmniej miesiąc przed zakończeniem zajęć semestru 6 oraz 8.

3. Każdy student ma obowiązek dokonania wyboru zajęć przypisanych wybranej specjalności. Wyboru dokonuje się poprzez Wirtualny Dziekanat lub w inny, podany do wiadomości sposób.

4. Zajęcia są realizowane w formie ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów i laboratoriów. Liczba punktów ECTS przypisanych do danego zajęcia wiąże się z liczbą godzin i wymaganym nakładem pracy.

5. Do zaliczenia specjalności wymagane jest pozyskanie ogółem 80 pkt ECTS, co wiąże się z uzyskaniem w każdym z czterech kolejnych semestrów (IV-V rok) 20 pkt ECTS.

Uwaga: Studenci, którzy rozpoczęli studia psychologiczne w r. akad. 2019-20 dot. pkt 5a

5a. Do zaliczenia specjalności wymagane jest pozyskanie ogółem 64 pkt ECTS, co wiąże się z uzyskaniem w każdym z czterech kolejnych semestrów (IV-V rok) 16 pkt ECTS.

6. Do uruchomienia danego zajęcia wymagany jest jego wybór przez minimum 15 studentów. Zajęcia są oferowane w cyklu 2-letnim. W przypadku zbyt dużej liczby osób wybierających dane zajęcie, w zależności od istniejących możliwości zostaje wprowadzona dodatkowa grupa ćwiczeniowa lub też zajęcia zostają powtórzone w następnym roku.

7. Każde zajęcie kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena pozytywna wiąże się z uzyskaniem punktów ECTS. Brak zaliczenia powoduje wpisanie oceny niedostatecznej i nieprzyznanie punktów.

8. Brak wymaganej liczby punktów w semestrze wymaga uzyskania zgody dziekana na wpis warunkowy na kolejny semestr i możliwość wyboru dodatkowego kursu.

§ 4. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

1.       Wymagane jest odbycie w trakcie studiów praktyki w wymiarze nie mniejszym niż trzy miesiące.

Uwaga: Studenci, którzy rozpoczęli studia psychologiczne w r. akad. 2019-20 dot. pkt 1a

1a. Wymagane jest odbycie w trakcie studiów praktyki w wymiarze nie mniejszym niż sześć miesięcy.

2.       Miejsce odbywania praktyk powinno odpowiadać wybranej specjalności.

3.       Praktyki można odbywać nie wcześniej niż po ukończeniu III roku studiów. Wskazane jest odbywanie praktyk po przynajmniej częściowym zaliczeniu zajęć specjalizacyjnych. 

4.       Z tytułu zaliczenia praktyk zawodowych należy uzyskać 15 pkt ECTS przypisanych do semestrów 8-10. Dopuszczalny jest transfer punktów w ramach semestrów.

Uwaga: Studenci, którzy rozpoczęli studia psychologiczne w r. akad. 2019-20 dot. pkt 4a

4a. Z tytułu zaliczenia praktyk zawodowych należy uzyskać 36 pkt ECTS przypisanych do semestrów 7-10. Dopuszczalny jest transfer punktów w ramach semestrów.

5.       Szczegółowe zasady odbywania praktyki zawarto w oddzielnym Regulaminie praktyk.

 

§ 5. Wybór seminarium magisterskiego

1. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, kończącym 5-letni cykl dydaktyczny. Praca magisterska prezentuje ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

2. Pod koniec semestru 6 zostaje przedstawiona oferta seminariów magisterskich, realizowanych na IV i V roku studiów. Oferta seminariów uwzględnia zarówno prace aplikacyjne (w postaci projektu, programu edukacyjnego czy profilaktycznego, warsztatu, itp.), jak i prace badawcze (w postaci raportu z badań naukowych).

3. Student dokonuje wyboru seminarium poprzez Wirtualny Dziekanat lub w inny, podany do wiadomości sposób. Student może podać nazwisko drugiego nauczyciela, do którego zostanie skierowany wówczas, gdy liczba kandydatów na wybranym seminarium będzie przekraczać dopuszczalną liczbę. O kwalifikacji może również decydować ocena egzaminacyjna z przedmiotów wprowadzających do danej specjalności (zajęcia w 5 i 6 semestrze).

4. Opiekunem (promotorem) pracy może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.  

5. Problematyka seminariów jest powiązana z wybraną specjalnością. Opiekunowie prac przedstawiają swoje plany dotyczące problematyki badań prowadzonych w ramach seminarium, które – w miarę możliwości – dostosowują do oczekiwań studentów.

6. W grupie seminaryjnej powinno uczestniczyć 12-15 studentów. W wyjątkowych sytuacjach liczby te mogą ulec zmianie, zgodnie z regulaminem Studiów SAN.

7. Jeżeli student w wyznaczonym terminie nie zapisze się na żadne seminarium, zostaje wpisany administracyjnie na tę listę, na której jest najwięcej wolnych miejsc.

8. Promotor może odmówić przyjęcia studenta na seminarium dyplomowe.

9. Zmiana promotora może nastąpić na wniosek studenta, po akceptacji dotychczasowego i proponowanego promotora. Zgodę na dokonanie zmiany promotora wyraża dziekan po konsultacji z dyrektorem Instytutu.

10. Listy osób zakwalifikowanych na seminaria magisterskie zostają ogłoszone przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego na stronie internetowej IPS. Promotor seminarium w ciągu miesiąca przekazuje dyrektorowi Instytutu wykaz studentów uczestniczących w seminarium (zał. nr 1), który z kolei przekazuje go do dziekanatu.

11. Plan zajęć IV i V roku studiów jest tak ułożony, że uczestnictwo w seminarium nie koliduje z udziałem w zajęciach specjalizacyjnych.

§ 6. Praca magisterska

1. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub praktycznego, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami magisterskimi na kierunku psychologia o profilu praktycznym.

2. Praca magisterska jest sprawdzianem umiejętności:

·         technicznych, w zakresie pisania prac o charakterze naukowym;

·         korzystania z dostępnych zasobów wiedzy naukowej;

·         tworzenia tekstów o charakterze naukowym, poprawnych pod względem merytorycznym (rzeczowe, prawdziwe przedstawienie faktów, prawidłowości), metodologicznym (umiejętne zastosowanie metod, technik i narzędzi badawczych - adekwatnych dla danej dziedziny) oraz logiczno-stylistycznym.

3. Praca pisemna, zarówno aplikacyjna, jak i badawcza, powinna spełniać przyjęte wymagania, omawiane w ramach zajęć proseminaryjnych.   

4. Zadaniem promotora jest wspomaganie studenta w kluczowych momentach przygotowywania pracy. Promotor odpowiada za merytoryczną poprawność pracy.

5. Przedmiot, zakres pracy i jej cele, jak również sposoby ich osiągnięcia są ustalane indywidualnie pomiędzy promotorem a dyplomantem, w trakcie prowadzonego seminarium dyplomowego.

6. Seminarium w każdym semestrze kończy się zaliczeniem na ocenę, dokonywanym przez promotora na podstawie indywidualnej oceny postępów w przygotowaniu pracy przez dyplomanta, uwzględniającej stan zaawansowania i poziom merytoryczny pracy.

7. Do końca pierwszego semestru seminarium magisterskiego należy ustalić temat pracy. Każdy promotor jest zobowiązany do przekazania dyrektorowi Instytutu wykaz tematów prac dyplomowych (zał. nr 2), który z kolei, po ich zatwierdzeniu przez Radę Instytutu, przekazuje je dziekanowi.  

8. Przedłożone tematy prac dyplomowych podlegają zatwierdzeniu przez Radę Wydziału. Tytuł pracy może zostać za zgodą promotora doprecyzowany w ostatecznej wersji pracy dyplomowej.

9. Zasadniczo praca dyplomowa przygotowana jest indywidualnie, lecz w uzasadnionych przypadkach praca może być przygotowana przez dwuosobowy zespół. W pracy zespołowej autorzy wskazują indywidualny wkład każdego z nich.

10. Na wniosek studenta praca może być przygotowana w języku obcym, po uzyskaniu przez dyplomanta zgody promotora i dziekana.

§ 7. Wymogi merytoryczne stawiane pracy magisterskiej

Uwaga: nowe wymogi przygotowania pracy magisterskiej dotyczą studentów od r. akad. 2020-21.

1.       Temat i treść pracy muszą być zgodne z wybraną specjalnością psychologiczną i korespondować z sylwetką absolwenta. Praca magisterska musi dotyczyć dokładnie sprecyzowanego problemu, co winno mieć odzwierciedlenie w tytule pracy. 

2.       Szczegółowy zakres pracy ustala promotor z dyplomantem. Student odpowiada za poprawność merytoryczną, redakcyjną, edytorską, językową i stylistyczną pracy. Odpowiedzialny jest on również za sposób i uczciwość cytowania oraz za przestrzeganie praw autorskich.  

3.       W pracy konieczne jest zachowanie dbałości o naukowy charakter pracy, a w szczególności zachowanie dokładności faktów, obiektywizmu poglądów, definiowania pojęć w oparciu o różne źródła, zachowanie opisu materiałów umożliwiającego odróżnienie badań i wnioskowania autora pracy od cudzych, stosowanie przypisów i odnośników do literatury przedmiotu oraz poprawność językową i stylistyczną tekstu.    

4.       Struktura pracy powinna zawierać następujące elementy:

 

Praca aplikacyjna – 

Tytuł pracy (w j. polskim i angielskim)

Imię i nazwisko autora, numer indeksu

Afiliacja: Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Praca przygotowana na seminarium magisterskim pod kierunkiem xxx

Data przyjęcia pracy

Streszczenie (od 200-250 słów), z zachowaniem następującej struktury: Cel pracy; Podstawy teoretyczne i założenie; Projekt; Ewaluacja projektu.

Słowa kluczowe: od 3 do 5

Abstract: Objectives; Theoretical basis and assumption; Project; Evaluation

Key words

 

Elementy składowe pracy:

WPROWADZENIE

PODSTAWY TEORETYCZNE I ZAŁOŻENIA

PREZENTACJA PROJEKTU

EWALUACJA PROJEKTU

PIŚMIENNICTWO

 

Praca badawcza –

Tytuł pracy (w j. polskim i angielskim)

Imię i nazwisko autora, numer indeksu

Afiliacja: Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Praca przygotowana na seminarium magisterskim pod kierunkiem xxx

Data przyjęcia pracy

Streszczenie (od 200-250 słów), z zachowaniem następującej struktury: Cel pracy; Metoda; Wyniki; Wnioski

Słowa kluczowe: od 3 do 5

Abstract: Objectives; Method; Results; Conclusions

Key words:  

 

Elementy składowe pracy badawczej:

WPROWADZENIE

METODA

WYNIKI BADAŃ

DYSKUSJA WYNIKÓW

PIŚMIENNICTWO

Cytowanie zgodnie z zasadami APA (6 wyd.), tj. źródła podawane bezpośrednio w tekście i zawierające nazwisko autora i rok wydania.

W zestawieniu piśmiennictwa należy podać pełne noty bibliograficzne w kolejności alfabetycznej (bez numeracji).

5.       Praca nie może nosić cech plagiatu. Niedopuszczalne jest zbyt długie cytowanie i nadmierne wykorzystywanie jednego źródła, pracy jednego autora. Nie wolno wykorzystywać (także, ze zmianami redakcyjnymi) cudzych tekstów bez podania źródła.

6.       Praca powinna być napisana poprawnie językowo, bez błędów gramatycznych i stylistycznych. Promotor ma prawo nie przyjąć pracy z istotnymi błędami merytorycznymi, formalnymi, gramatycznymi i stylistycznymi. Prawo dyskwalifikacji takich prac przysługuje również recenzentowi i komisji egzaminu dyplomowego.   

 

§ 8. Wymogi edytorskie pracy magisterskiej

Uwaga: nowe wymogi przygotowania pracy magisterskiej dotyczą studentów od r. akad. 2020-21.

1.       Pismo: czcionka Times New Roman, rozmiar 12; interlinia 1,5 wiersza (Streszczenie – interlinia pojedyncza);

2.       Podstawowe elementy składowe pracy – wersaliki, pogrubione i wyśrodkowane;

3.       Cały tekst wyrównany do lewego marginesu. 

4.       Strony ponumerowane u góry z prawej strony, spięte zszywaczem w lewym, górnym rogu.

5.       Druk pracy dwustronny, w pdf, format A4.

 

§ 9. Ocena i złożenie pracy magisterskiej

1.       Przyjęcie pracy magisterskiej, potwierdzone przez promotora pracy odpowiednią notatką, jest równoznaczne z zaliczeniem seminarium magisterskiego. Przed zatwierdzeniem przyjęcia pracy promotor powinien sprawdzić w kartotece Pracowni Testów Psychologicznych Instytutu, czy student oddał wszystkie wypożyczone pomoce.

2.       Każda złożona do obrony praca podlega sprawdzeniu. Prace dyplomowe niespełniające wymaganych kryteriów nie mogą być dopuszczone do egzaminu dyplomowego.

3.       Praca składana do dziekanatu musi zawierać oświadczenie autora, że została przygotowana samodzielnie oraz oświadczenie dotyczące zgody lub jej braku na udostępnianie pracy (zał. nr. 3). Z pracą w formie drukowanej składana jest do dziekanatu wersja elektroniczna na płycie CD–R w formie pliku WORD. Płyta powinna być opisana: imieniem i nazwiskiem autora, numerem albumu oraz tytułem pracy.

4.       Pracę ocenia promotor i recenzent wyznaczony przez dziekana spośród dwóch nauczycieli zaproponowanych przez opiekuna pracy. W przypadku, gdy opiekunem pracy jest nauczyciel ze stopniem doktora, recenzentem powinna być osoba z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.   

5.       Recenzje prac przygotowuje się według wzoru określonego w zał. nr 4. Oceny i recenzje powinny być wnikliwe i nie ograniczać się jedynie do opisu pracy dyplomowej, ale zawierać bardziej szczegółową ocenę przygotowania merytorycznego i warsztatowego.  

6.       W przypadku negatywnej oceny pracy kieruje się pracę do poprawek, a po uzyskaniu pozytywnej oceny, dopuszcza się pracę do obrony.

7.       Zgodnie z § 48 ust. 2 Regulaminu Studiów SAN student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej do końca ostatniego semestru studiów, tj. w następujących terminach:

1)       do dnia 31 marca – w odniesieniu do studiów, które kończą się w semestrze zimowym;

2)       do dnia 30 września – w odniesieniu do studiów, które kończą się w semestrze letnim.

8.       Złożenie pracy powinno nastąpić nie później niż 14 dni przed przewidywanym terminem obrony. W okresie tym dokonuje się sprawdzenie pracy i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do odbycia egzaminu dyplomowego.

9.       Student, który nie złoży w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w wyznaczonym terminie zostaje skreślony z listy studentów.

10.    Decyzję o ponownym przyjęciu podejmuje dziekan, który może zwolnić studenta z egzaminów uzupełniających i ograniczyć jego obowiązki do przygotowania pracy dyplomowej, jeżeli przerwa w nauce nie trwała dłużej niż jeden rok. Dziekan może zezwolić na dokończenie wykonywanej pracy dyplomowej albo na ponowne jej wykonanie pod kierunkiem tego samego promotora. Odpowiednie podanie skierowane do dziekana powinno być zaopiniowane przez dyrektora Instytutu.

§ 10. Egzamin magisterski 

1.       Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

a.       uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów i programie nauczania,

b.       zaliczenie praktyki zawodowej,

c.       uzyskanie podpisów w karcie obiegowej studenta,

d.       otrzymanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej wystawionej przez promotora i recenzenta,

e.       spełnienie wymogów pracy określonych w systemie antyplagiatowym,

f.        wywiązanie się ze zobowiązań finansowych wobec Uczelni.                                 

2.       Termin egzaminu wyznacza dziekan. Egzamin powinien odbyć się nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.

3.       Student ma prawo zapoznać się przed egzaminem magisterskim z ocenami uzyskanymi za pracę dyplomową i ich uzasadnieniem.

4.       W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący (dziekan lub upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki), promotor i recenzent pracy dyplomowej.

5.       Egzamin magisterski ma formę ustną i jest niejawny. 

6.       Egzamin dotyczy wiedzy z podstaw psychologii oraz wybranej specjalności. Komisja stawia trzy pytania, w tym po jednym z zakresu przedmiotów podstawowych dla psychologii i wybranej specjalności oraz jedno – z zakresu przygotowanej pracy magisterskiej.

7.       Pytania z zakresu przedmiotów podstawowych oraz specjalności są formułowane w oparciu o wcześniej udostępniony wykaz 20 zagadnień i lektur z przedmiotów podstawowych (zał. nr 5) oraz 20 zagadnień i lektur ze specjalności (zał. nr 6). Student dokonuje losowania pytań.   

8.       Wykaz zagadnień i lektur obowiązuje na okres kolejnych trzech lat.

9.       Członkowie Komisji mają prawo do zadawania dodatkowych pytań związanych z tematyką pracy – treść dodatkowych pytań nie jest rejestrowana w protokole egzaminacyjnym.

10.    Komisja egzaminacyjna, pod nieobecność dyplomanta dokonuje ustalenia:

a.       ocen z pracy dyplomowej, wystawionych przez promotora i recenzenta,

b    oceny egzaminu, przy ustaleniu, że każde pytanie zadane podczas egzaminu jest protokołowane i oceniane oddzielnie,

c.       oceny ukończenia studiów.

11.    Ostateczny wynik studiów wpisywany na dyplomie ukończenia studiów wyższych, ustalany jest jako suma następujących składników:

§  60% średniej arytmetycznej ocen z toku studiów,

§  10% oceny z pracy dyplomowej wystawionej przez promotora,

§  10% oceny z pracy dyplomowej wystawionej przez recenzenta,

§  20% oceny z egzaminu dyplomowego.

12.  Na zakończenie egzaminu magisterskiego przewodniczący komisji informuje dyplomanta o ocenie egzaminu i – w przypadku uzyskania oceny pozytywnej – o ocenie ukończenia studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra.

13.  Na wniosek Komisji Egzaminacyjnej Rektor może przyznać wyróżnienie studentowi, który osiągnął średnią ocen z toku studiów powyżej 4,80 oraz uzyskał z pracy i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre.

14.  Dziekan Wydziału na wniosek Komisji Egzaminacyjnej może przyznać wyróżnienie studentowi, który osiągnął średnią ocen z toku studiów 4,70-4.80 oraz uzyskał z pracy i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre.

15. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu, dziekan w porozumieniu z promotorem wyznacza nowy termin egzaminu dyplomowego, jako ostateczny, który odbywa się do trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1.       W przypadkach wątpliwych bądź nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin Studiów SAN.

2.  Powyższy regulamin został ustalony przez Radę Naukową Instytutu Psychologii Stosowanej SAN i zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych SAN w dniu 18.03.2014 oraz znowelizowany 28.09.2019, poprzez uzupełnienie § 3, 4, 7 i 8.

3.       Zasady specjalizowania i dyplomowania obowiązują począwszy od r. akad. 2017-2018.  

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1. Lista uczestników seminarium magisterskiego 

Załącznik nr 2. Wykaz tematów prac magisterskich    

Załącznik nr 3. Oświadczenie autora dotyczące samodzielnego przygotowania pracy oraz zgody lub jej braku na udostępnianie pracy

Załącznik nr 5. Recenzja pracy magisterskiej

Załącznik nr 5. Wykaz zagadnień i lektur obowiązujących na egzaminie magisterskim w latach 2018-2021 z zakresu podstaw wiedzy psychologicznej    

Załącznik nr 6a i b. Wykaz zagadnień i lektur obowiązujących na egzaminie magisterskim w latach 2018-2021 z zakresu specjalności

 

 

 


 

Załącznik nr 1. Lista uczestników seminarium magisterskiego

 

                                                                               PSYCHOLOGIA – studia stacjonarne-niestacjonarne

 

 

 

rok akad.

tytuł/stopień imię i nazwisko prowadzącego seminarium

 

Lp

Nr albumu

Nazwisko i imię

Kod specjalności

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data i podpis prowadzącego zajęcia


 

Załącznik nr 2. Wykaz tematów praca magisterskich 

 

                                                                               PSYCHOLOGIA – studia stacjonarne/niestacjonarne

 

 

 

rok akad.

tytuł/stopień imię i nazwisko prowadzącego seminarium

 

Tematyka prowadzonego seminarium

                      

Lp

Nr albumu

Nazwisko i imię

Temat pracy

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data i podpis prowadzącego zajęcia


 

Załącznik nr 3. Oświadczenie autora dotyczące samodzielnego przygotowania pracy

oraz zgody lub jej braku na udostępnianie pracy

 

………………………………………                                                                           Łódź, dnia ……………

             imię i nazwisko                                                                                  

Nr albumu: ………………………..

Kierunek studiów: psychologia 

Specjalność: ……………………………………………………………………………………                    

 

Oświadczenie

Świadomy/a odpowiedzialności oświadczam, że przedkładana praca magisterska

pt.:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

została napisana przeze mnie samodzielnie.

Jednocześnie oświadczam, że wyżej wymieniona praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.

Praca nie zawiera również danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony.

Przedkładana praca magisterska nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem dyplomów wyższej uczelni lub tytułów zawodowych.

.............................................................

                                                                                                                                   podpis studenta

 

 

 

Oświadczenie

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na udostępnianie mojej pracy pt.: .............................................

..................................................................................................................................................................

dnia................................                                                    ............................................................

                                                                                                                                                                     podpis studenta

* niepotrzebne skreślić


 

Załącznik nr 4. Recenzja pracy magisterskiej

 

 

...................................................                                         Łódź, dnia........................................

                Pieczęć służbowa akademii

 

 

Pan/Pani

.......................................................................................

Proszę o recenzję załączonej pracy studenta(tki)……………………………………..........................

Egzamin magisterski przewiduje się w dniu.........................................................................................                                                                            

                                                                                                                                  DZIEKAN

 

Recenzja pracy magisterskiej

Temat pracy................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko...............................................................................        Nr albumu ………………………………

Seminarium prof. ……...................................................................         Instytut Psychologii Stosowanej

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                       ...

2. Ocena układu pracy, struktury, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności............................

......................................................................................................................................................................

3. Merytoryczna ocena pracy:......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

4. Inne uwagi, w tym dotyczące uzyskanych efektów zgodnych z przyjętymi efektami

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu..........................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł............................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

7. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Pracę oceniam jako.........................................................................................................................................

   data                                                                                                                                                                               podpis

  

Załącznik nr 5. Wykaz zagadnień i lektur

obowiązujących na egzaminie magisterskim w latach 2020-2024 z zakresu podstaw wiedzy psychologicznej    

1. Procesy poznawcze (prawa organizacji spostrzeżeń, kodowanie, wpływ czynników osobowościowych)

2. Uwaga – teorie uwagi, cechy, rodzaje

3. Pamięć – systemy pamięciowe, pamięć autobiograficzna)

4. Procesy wpływające na zapamiętywanie i odtwarzanie materiału

5. Inteligencja – pojęcie, rodzaje

6. Przegląd teorii inteligencji

7. Pomiar inteligencji

8. Stałość zachowań i cech

9. Temperament – różne ujęcia (J. Strelaua, A. Buss’a i R.Plomina, Thomasa i Chessa)

10. Emocje (różnicowanie z nastrojem, zaburzenia)

11. Wyrażanie emocji podstawowych i pochodnych.

12. Podstawowe mechanizmy motywacyjne

13. Współczesne ujęcie psychoanalizy

14. Czynnikowe koncepcje osobowości

15. Osobowość w ujęciu humanistycznym

16. Współczesne koncepcje Ja

17. Struktura osobowości w ujęciu poznawczym

18. Funkcjonalne znaczenie cech osobowości

19. Mechanizmy aktywizujące aktywność człowieka w ujęciu wybranych koncepcji

20. Integracyjne ujęcie osobowości

Podstawowa lektura:

Psychologia. Podręcznik akademicki (2010). J. Strelau, D. Doliński (red.). wyd. 2, tom 1, rdz. 6-8). Gdańsk: Wyd. GWP.

 

Załącznik nr 6a. Wykaz zagadnień i lektur obowiązujących na egzaminie magisterskim w latach 2020-2024

z zakresu specjalności psychologia zdrowia i kliniczna

1. Koncepcje i modele zdrowia

2. Zdrowotne skutki stresu i radzenia sobie

3. Osobowość a choroba – Big Five, typy osobowości sprzyjające chorobom

4. Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu

5. Zachowania zdrowotne – pojęcie, uwarunkowania, zmiana zachowań

6. Osobowość a zachowania zdrowotne

7. Pojęcie i rola prężności psychicznej

8. Narzędzia pomiaru w psychologii zdrowia

9. Satysfakcja z życia a zdrowie

10. Współczesne ujęcia edukacji i promocji zdrowia

11. Zaburzenia typowe dla okresu przedszkolnego, późnego dzieciństwa i okresu adolescencji

12. Zaburzenia osobowości – koncepcje, narzędzia pomiaru

13. Patogeneza zaburzeń afektywnych

14. Poznawczo-behawioralna terapia depresji

15. Zaburzenia lękowe, lęk paniczny

16. Psychologia uzależnień

17. Diagnoza i terapia neuropsychologiczna

18. Kierunki psychoterapii, zastosowanie terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej

19. Upośledzenie umysłowe – podejście psychobiologiczne, psychospołeczne, wybrane narzędzia diagnostyczne

20. PTSD – kryteria diagnostyczne, czynniki ryzyka, terapia

 

Podstawowe lektury:

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2010). Osobowość, stres a zdrowie, wyd. II. Warszawa: Wyd. Difin

Sęk H. (2013). Psychologia kliniczna t. 1 i 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 

 

Załącznik nr 6b. Wykaz zagadnień i lektur obowiązujących na egzaminie magisterskim w latach 2020-2024

z zakresu specjalności psychologia biznesu i doradztwa zawodowego

1. Wpływ społeczny – rodzaje wpływu, rodzaje reakcji na wpływ, kategorie wpływu społecznego

2. Mechanizmy i techniki wpływu społecznego – rodzaje, przejawy, zastosowanie

3. Postawy i zmiana postaw – struktura, teorie i wyznaczniki zmiany postaw

4. Psychologia organizacji – motywy uczestnictwa w organizacji, spostrzeganie siebie i innych, podłoże lojalności

5. Style kierowania – pierwsze koncepcje, sytuacyjne modele, charakterystyka stylów

6. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów – główne typy konfliktów, style rozwiązywania konfliktów, istota negocjacji harwardzkich

7. Motywacja i motywowanie – rodzaje, teorie, wybrane narzędzia

8. Patologie zarządzania – mobbing, cechy mobbingu w ujęciu klasycznym, uczestnicy procesu

9. Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja – przyczyny, obraz, charakterystyka i przeciwdziałanie

10. Coaching i mentoring, jako metoda doskonalenia zawodowego – rodzaje, funkcje

11. Przywództwo i władza – istota przywództwa, podstawy władzy, lider a przywódca

12. Poznanie społeczne – kontekst, heurystyki oceniania (sądzenia), atrybucje

13. Komunikacja społeczna – podziały, narzędzia, bariery

14. Język komunikatu perswazyjnego – historyczne i teoretyczne podłoże, popularne techniki, emocje a skuteczność perswazji

15. Teorie wyboru zawodu

16. Wybór zawodu jako proces rozwojowy

17. Kwalifikacje zawodowe

18. Zachowanie człowieka i jego uwarunkowania

19. Znaczenie ośrodkowego układu nerwowego dla funkcji psychicznych

20. Potrzeby funkcjonowania jednostek i organizacji w nowym modelu społeczno-ekonomicznym

 

Podstawowe lektury:

Aronson E. (2004). Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdz. 2, 3,4,7.

Bartkowiak G. (2003 i nast.). Psychologia zarządzania. Zielona Góra: Wydawnictwo ZCO. 

Fisher R., Ury W. Patron W. (2004 i nast.). Dochodząc do TAK. Warszawa: PWE.

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: Wydawnictwo GWP, rozdz. 3,5,6,11.

Parsloe E. (1998). Coaching i mentoring. Warszawa: Petit.

Skłodowski H. (red.) (1999). Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego, t. I i II. Łódź: Wyd. UŁ. 

Strelau J., Doliński D. (red.) (2011). Psychologia Akademicka. Podręcznik. Gdańska: Wydawnictwo GWP, rozdz. 13.